Intersport Noord Oost 
Het adres voor een breed assortiment aan sportartikelen in Noord- en Oost-Nederland 

Algemene voorwaarden voor de Intersport Noord Oost ‘klantenkaart’

1. Eigendomsrecht

De ‘klantenkaart’ is strikt persoonlijk en niet aan derden ‘overdraagbaar’.

2. Geldigheid klantenkaart en punten sparen

De klantenkaart is uitsluitend geldig in de winkels aangesloten bij Intersport Noord Oost. Door middel van je registratie in ons klantenbestand kun je punten sparen. Met deze spaarpunten kun je sparen voor waardecheques, welke je uitsluitend kunt inleveren voor goederen bij Intersport Noord Oost.

3. Punten inwisselen

Intersport Noord Oost informeert je tijdig over de inwisselmogelijkheden van de gespaarde punten inclusief de bijbehorende voorwaarden.

4. Aansprakelijkheid bij gebruik klantenkaart

Intersport Noord Oost aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig risico, zoals fraude voortkomend uit oneigenlijk gebruik van de ‘klantenkaart’.

5. Wijzigingen spaarprogramma

De Intersport Noord Oost vestiging is te allen tijde gerechtigd het spaar-programma geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Deze wijzigingen zullen tijdig en duidelijk vooraf bekend worden gemaakt.

6. Beëindiging spaarprogramma door de Intersport Noord Oost vestiging

De Intersport Noord Oost vestiging is gerechtigd het spaarprogramma te beëindigen. De Intersport Noord Oost vestiging zal u tenminste 3 maanden van tevoren op de hoogte stellen. De gespaarde punten verliezen hun waarde nadat de termijn van 3 maanden na melding is verstreken.

7. Beëindiging spaarprogramma door de consument

Wens je je deelname aan het spaarprogramma te beëindigen? Laat ons dit weten door een mail te sturen naar klantenadministratie@intersportno.nl

8. Correspondentie

Alle correspondentie betreffende het spaarsysteem verloopt per mail en kan gericht worden aan klantenadministratie@intersportno.nl.

9. Persoonsgegevens

De gegevens die door je verstrekt zijn/worden, worden opgenomen in een persoonsregistratie waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. De betreffende gegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden die Intersport Noord Oost in redelijkheid nuttig en/of noodzakelijk acht voor een verantwoorde bedrijfsvoering in de ruimste zin van het woord. Te denken valt aan het verzorgen van (product)informatie, spaarvoordelen en acties. Je hebt recht op inzage in en correctie van de over jou opgenomen persoonsgegevens. Je verklaart met ondertekening van het aanmeldingsformulier akkoord te gaan met het gebruik van de persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. Indien je toch onverhoopt bezwaar hebt tegen het gebruik van deze gegevens voor de aangegeven doeleinden, dan kun je dit kenbaar maken bij de Intersport Noord Oost vestiging, waarna je gegevens uit ons klantenbestand verwijderd worden.

10. Informatie

De Intersport Noord Oost vestiging geeft aan op welke wijze je het gespaarde puntensaldo kunt inzien.

11. Slotbepaling

Op het spaarprogramma en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met dit spaarprogramma en deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter van het arrondissement waaronder de in deze klantenkaart vermelde Intersport Noord Oost vesiging valt, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anderszins voorschrijft.

Intersport Noord Oost